วันที่ เนื้อหา
05/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
05/10/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
15/09/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
13/08/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
13/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
20/06/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖
20/07/2563 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙(Covid-๑๙)
10/06/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
10/06/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
10/06/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
17/04/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/03/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
11/02/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
16/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
08/01/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/12/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
07/11/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
07/09/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
10/09/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
07/08/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
08/07/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/06/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
10/05/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/04/2562 สรุปผลการพิจ่รณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
6/03/2562 สรุปผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
8/02/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒