หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

 
- ้้้้้้้้้้- บุคลากร
 
 
นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางสาวเลิศวิลัย ธิมา
นักวิชาการศึกษา
 

นางลัดดา เร้าวงษ์

นางวราภรณ์ รอดโฉม

นางเกษรา รอดโฉม

นางสาวชญาดา น้อมระวี

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงราก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ดำ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงยาง
       
       

นางฉันทนา ยศพิมพ์

นางพัชรี ถมเขียว

นางสาวบุญทวี แพ่งศรีสาร

นางสาวเสาวนี เถื่อนม่วง

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเซ่าสิงห์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล่องกะเบา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงราก

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายนเรศ ชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
 
 

 

 

 

นางลมัย สารีสาย

นางสาวธิญาดา สุระขันธ์

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงยาง
       
       

นางสาวอรุณยุภา อรุณถาวร

นางสาวใกล้รุ่ง พุมประภา

นางสาวกาญจนา สีโห้

นางสาวนริศรา ชูศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม