หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ประวัติความเป็นมา

เ้เ้เ้เเเ

 
 
 
 

หหหหหองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2539  และต่อมาได้มีการสร้างที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 หมู่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ตั้งอยู่ทางทิศฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี  กกกไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

 
 
 
 
 
 
  หหหหหมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  38,001  ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  โดยมีประชากรชาย จำนวน 3,709 คน  ประชากรหญิง จำนวน 3,969 คน  รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,678 คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,577 ครัวเรือน  
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม