วันที่ เนื้อหา
08/10/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08/10/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/09/2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
21/08/2563 รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/07/2563 รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่๓
29/07/2563 งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
24/07/2563 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
10/07/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
30/06/2563 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
10/06/2563 กำหนดการและขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
10/06/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิ์ (ครัวเรือน) ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
31/05/2563 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
29/05/2563 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓
19/05/2563 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
07/04/2563 รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่๒
31/03/2563 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
29/02/2563 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
31/01/2563 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
14/01/2563 รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่๑
31/12/2562 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
27/12/2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
26/12/2562 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
17/12/2562 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
30/11/2562 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
06/11/2562 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01/11/2562 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
31/10/2562 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
29/10/2562 การรายงานผลตรวจปดระเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPAประจำปี ๒๕๖๒
22/10/2562 รายงานผลการสำรวจของผู้รับบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03/10/2563 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
02/11/2562 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาม้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
05/08/2562 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
19/07/2562 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
29/05/2562 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
05/04/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
05/04/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
05/04/2562 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
05/04/2562 มาตรการป้องกันการรับสินบน
05/04/2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
15/01/2562 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
04/10/2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนที่๑)
04/10/2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนที่๒)
04/10/2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนที่๓)
17/07/2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๐
02/02/2561 ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐
02/02/2561 ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐